Privacybeleid

Versie 17-5-2020

Zensit
Dorfstrasse 72
D-49843 Halle (nabij Ootmarsum)
06-20468948
www.zensit.nl
welkom@zensit.nl 
KvK: 08186412
BTW-IDnummer:  NL001306562B34 
IBAN:  NL35RABO 014 86 22 437  

In dit Privacyreglement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit reglement zorgvuldig te lezen. In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Toelichting op het reglement
Zensit mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Zensit de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Zensit worden verwerkt
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 •  voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen

Zensit vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Zensit in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Zensit expliciet om jouw toestemming moet vragen.


2. Privacybeleid  Zensit
Herman Veltmaat, eigenaar Zensit, is coach, therapeut en trainer. Om registraties te voltooien, verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacyreglement;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via deze contactgegevens: telefonisch: 06-20468948 of E-mail: welkom@zensit.nl

3. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, lidmaatschappen en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens:
Persoonsgegevens
We kunnen onderstaande persoonsgegevens van je verwerken, afhankelijk van de gekozen dienst:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gegevens over jouw gezondheid
 • informatie die je zelf invult in een open veld of het veld in het contactformulier
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer
 • Skype naam

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten je gebruikt):

 • Om je de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor events en diensten via onze website;
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om jouw inschrijving voor onze begeleiding, lessen, opleidingen en workshops te verwerken zoals de financiële en administratieve afhandeling; .
 • Om je te benaderen over jouw eventuele vragen;
 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we jou kunnen bereiken wanneer jij iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze websites te verbeteren.

 

4. Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal of creditcard betalingen. Tevens worden de gegevens ingezien door onze accountant.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of wanneer jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Zensit hanteert een termijn van 7 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. Dit gezien de fiscale bewaarplicht 7 jaar is. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Zensit zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6. Uw rechten als betrokkene

 

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouw verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad; Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van je bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit per email bij welkom@zensit.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan je uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Zensit.

7. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website het privacyreglement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

8. Wijzigingen in dit privacyreglement
Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens en probeert Zensit er samen met jou uit te komen. Uiteraard zal Zensit ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Inwerkingtreding
Dit vernieuwde privacyreglement is in werking getreden op 17 mei 2020.